5 ஆம் ஆண்டு புலமைப்பரிசில் பரீட்சை வெட்டு-நிரல் மதிப்பெண்கள் வெளியிடப்பட்டன

Year 5 cut off marks 2017.

Grade 5 (2017 )scholarship cut off marks were released by the Education Department

The cut off marks are as follows:

year 5 cut off marks