உங்கள் மனைவியின் தூக்கத்தை கலைத்தால் இப்படியா நடக்கும்?

உங்கள் மனைவியின் தூக்கத்தை கலைத்தால் இப்படியா நடக்கும்?