கொழும்பு மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள கண் கவர் தோரணங்கள் தொகுப்பு – Vesak 2017

1. Dematagoda Vesak Thorana 2017

Vesak Thorana 2017

2. Navaloka Vesak Thorana 2017

Vesak Thorana 2017

3. Pita Kottuwa Vesak Thorana 2017

Vesak Thorana 2017

4. Vesak Thorana 2017

Vesak Thorana 2017

5. Kos Gas Santhi Thorana 2017

Vesak Thorana 2017

6. Grandpass Thorana 2017

Vesak Thorana 2017