20,000 வருடத்திற்கு முன் கடலில் மூழ்கிய குமரிக்கண்டம் உண்மையா? | Unknown Fact about Kumari kandam

20,000 வருடத்திற்கு முன் கடலில் மூழ்கிய குமரிக்கண்டம் உண்மையா? | Unknown Fact about Kumari kandam |