பற்பசையை சூடாக்கினால் என்ன நடக்கும் ?

பற்பசையை சூடாக்கினால் என்ன நடக்கும் ?