4 லட்சம் பெறுமதியான தானாக பின்னிக் கொள்ளும் லேஸைக் கொண்ட ஹூ.

4 லட்சம் பெறுமதியான தானாக பின்னிக் கொள்ளும் லேஸைக் கொண்ட ஹூ.

Self Lacing Nike HyperAdapt 1.0

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]