கொதிக்கும் எண்ணெயில் கைவிடும் நபர்

கொதிக்கும் எண்ணெயில்  கைவிடும் நபர்