வாஷிங்டனை கலக்கும் தோசை குமார்

Thiru Kumar, a.k.a. Dosa Man, sells healthy and delicious vegan South Indian food in Washington Square Park.