ராேமியாேக்களை அலர வைக்கும் சட்டம்

ராேமியாேக்களை  அலர வைக்கும் சட்டம் இந்தியாவில் அறிமுகம் . பெண்கள் மீது பாலியல் தாெல்லை புரிபவர்களுக்கு இச் சட்டத்தின் கீழ் தண்டனை வழங்கப்படும். (Anti Romeo Squad)