54 வயது தந்தையை கொன்ற கரடியை அடித்து கொன்ற கிராம வாசிகள்