ஆட்சிக்காலம் நிறைவடைந்த மாகாண ஆளுனர்களை இன்று ஜனாதிபதி சந்திப்பு