விசித்திரமான செக்ஸ் கலாச்சாரங்கள்

8ஆண்கள் பெண்களிடத்தில் உறவு கொண்டு விடக்கூடாது

பாப்புவா என்ற ட்ரைபல் மக்கள் மத்தியில் இந்த வழக்கம் இருக்கிறது. அக்கூட்டத்தில் ஏழு வயதிற்கு பிறகு ஆண் குழந்தைகள் பெண்களிடமிருந்து தனிமைபடுத்தப்படுவர்.சுமார் பத்தாண்டு காலம் வரையிலும் ஆண்கள் கூட்டம் தனியாக இருக்கும். அந்த பத்து வருடத்தில் ஆண்கள் பெண்களிடத்தில் உறவு கொண்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக அவர்களது பிறப்புறுப்பு துளையிடப்பட்டு சருமத் தோல்கள் பியக்கப்படுகிறது. சில நேரங்கள். அந்த கூட்டத்தின் தலைவன் அல்லது மூத்தவர்களின் விந்தணுவை குடிக்கவும் செய்கிறார்கள்

மீண்டும்