2017 உலக அழகி பட்டத்தை மானுஷி சாலார் வென்றார்.

2017 உலக அழகியாக ஹாரியானாவைச் சேர்ந்த மானுஷி சாலார் தேர்வு