பைரவா முதல் நாள், முதல் காட்சி – Eros Pamankada, Ruby Maligawatta

Bairavaa-firstday first show sri lanka
Bairavaa-firstday first show sri lanka Bairavaa-firstday first show sri lanka