பைரவா முதல் நாள் முதல் காட்சி: யாழ்ப்பாணம் – MC Jaffna