பாம்பு பால் குடித்து பார்த்திருப்பீர்கள் , தண்ணீர் குடித்து பார்த்ததுண்டா?

பாம்பு பால் குடித்து பார்த்திருப்பீர்கள் , தண்ணீர் குடித்து பார்த்ததுண்டா?