பல்கலைக் கழக மாணவர்களை அடக்கு வதற்கு எதிராக இண்டர் பல்கலைக்கழகம் Bhikkhu கூட்டமைப்பு கோட்டை ரயில் நிலையத்திற்கு முன்பாக போராட்டத்தில்

பல்கலைக் கழக மாணவர்களை பல்கலைக் கழக மாணவர்களை

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]