கம்பீரம்மாக உலா வந்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த சுல்தானின் வயது எட்டு தான். உலகை வியக்க வைக்கும் சுல்தான் விஸ்கி குடிக்கும் பழக்கம் கொண்டிருக்கிறான். தினமும் மாலை சுல்தானுக்கு விஸ்கி தருகிறார்கள். அதை சுல்தான் விரும்பி குடிக்கிறான்.


MEET India’s biggest and most valuable bull – weighing over 1.5 tonnes and reputed to be worth £2.5 million. Standing at 5ft 11in tall and measuring 14ft in length, the murrah bull named Sultan, weighs double that of other bulls.