நச்சு தன்மை வாய்ந்த தாவரத்தை கடித்து பிரச்சினையில் மாட்டிய பெண்

நச்சு தன்மை வாய்ந்த தாவரத்தை கடித்து பிரச்சினையில் மாட்டிய பெண்