தன் காதலை பற்றி வெளிப்படுத்திய த்ரிஷா

தன் காதலை பற்றி வெளிப்படுத்திய த்ரிஷா

The popular South Indian actress Trisha Krishnan, became the first film actress from South India to be conferred with UNICEF ( The United Nations Children’s Fund) Celebrity status here on Monday.