தலதா அத்துகோரல நீதியமைச்சுக் கடமைகளை பதவியேற்றுக்கொண்டார்

தலதா அத்துகோரல மதத்தலைவர்களின் ஆசீர்வாதத்துடன், அவர்கள் முன்னிலையில் தனது நீதியமைச்சுக் கடமைகளை  பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.தலதா அதுகோரலதலதா அதுகோரல

 

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]