டெங்கு விழிப்புணர்வுப் பேரணி

நாட்டில் டெங்கு நோயாளர்கள் அதிகரிப்பினை தொடர்ந்து பொது மக்களை அறிவுறுத்தும் முகமாக ஹட்டன் ரிகோபோத் பாலர் பாடசாலை மாணவர்கள், பெற்றோர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட டெங்கு பரவும் சூழலினை தடுக்கும் பேரணியூடான வேலைத்திட்டம் ஒன்று இன்று ஹட்டனில் நடைபெற்றது.

இப்பேரணியில் கழிவுகளை வகைப்படுத்துவதற்கு வெவ்வேறான வர்ணங்களில் பொலித்தின் பொருளுக்கு ஒரு வர்ணமும், உக்கும் குப்பை, கண்ணாடி, உலோகங்கள் போன்றவற்றினை பிரித்து வர்ண குப்பை தொட்டில்களில் இடுவது தொடர்பாக பொது மக்களுககு அறிவுத்தும் வகையில் இவ்வேலைத்திட்டம் அமைந்திருந்ததன.

டெங்கு விழிப்புணர்வுப் டெங்கு விழிப்புணர்வுப்

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]