கொழும்பில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை பிலியந்தலை – கரதியான பகுதியில் கொட்டப்ப்ட்டு வருகின்றன.

கொழும்பில் சேகரிக்கப்படும் 350 டொன் குப்பைகளை பிலியந்தலையிலுள்ள கரதியான பகுதியிலுள்ள குப்பை சேகரிக்கும் மையத்தில் கொட்டப்ப்ட்டு வருகின்றன.
பிலியந்தலை

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]