குண்டுகளின் தந்தை தம்மிடமே உள்ளதாக ரசியா பெருமிதம்

குண்டுகளின் தந்தை தம்மிடமே உள்ளதாக ரசியா பெருமிதம் இதனை நிரூபிக்கும் முகமாக ரசிய இந்த காணொளியை வெளியிட்டுள்ளது.

Russian military says FOAB is four times more powerful than the American “mother of all bombs”