காதலியை ஏமாற்றிய காதலன், காணொளி மூலம் பிடிபட்டார்

காதலியை ஏமாற்றிய காதலன், காணொளி மூலம் பிடிபட்டார்