ஐ.பி.எல் இல் உலாவரும் 10 கவர்ச்சி கன்னிகள்

Archana Vijaya
Archana Vijaya
Hibani Dandekar
Hibani Dandekar
Karishma Kotak
Karishma Kotak
Isah Guha
Isah Guha
Lekha Washington
Lekha Washington
Mayanti Langer
Mayanti Langer
Pallavi Sharda
Pallavi Sharda
Rochelle Rao
Rochelle Rao
Shonali Nagrani
Shonali Nagrani
Mandira Bedi
Mandira Bedi