அறுவை சிகிச்சையால் பெண்ணாக மாறிய பிரபலங்கள்

  1. அறுவை சிகிச்சையால் பெண்ணாக மாறிய பிரபலங்கள்

ஆணாக பிறந்திருந்தளும் கூட, அவனுள் பெண்மைக்கான சில குணாதிசயங்கள் இயற்கையாகவே இருக்கும். பெண்ணாகவே பிறந்திருந்தாலும் அவளுக்குள் ஆணுக்கான சில குணாதிசயங்கள் இயற்கையாகவே இருக்கும்.

ஏறத்தாழ 70:30 என்ற அளவில் நமது உடல் இப்படி இருபாலின கலப்பு கொண்டு தான் இருக்கிறது. இந்த சதவிதத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது தான். அவர்கள் மூன்றாம் பாலினமாக அல்லது தங்களை எதிர் பாலினமாக மாற்றிக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள்.

இந்த வகையில் பிரபலமாக, மாடல்களாக இருந்து, பிறகு தங்களுக்குள் உண்டான உணர்வு ரீதியான மாற்றங்களை கண்டு, அறுவை சிகிச்சை மூலம் தங்களை முழு பெண்ணாக மாற்றிக் கொண்ட ஆண்களின் படங்கள் கீழே……

 Sirapassorn Atthayakorn
Sirapassorn Atthayakorn
 Nikki Chawla
Nikki Chawla
Nong Poy
Nong Poy
Shinata Sangha
Shinata Sangha
Kelly Van Der Veer
Kelly Van Der Veer
Chen Lili
Chen Lili
Carla Antonelli
Carla Antonelli
Florencia De La V
Florencia De La V
Chamila Asanka
Claudia Charriez
Claudia Charriez
Andrej Pejic
Andrej Pejic
Roberta Close
Roberta Close
 Lea T
Lea T
Rimal Ali
Rimal Ali

Rimal Ali
Rimal Ali

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]