9 அமைச்சரவை அமைச்சர்களின் பதவிகளில் மாற்றம் ( புகைப்படம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது )

ரவி கருணாநாயக்க – வெளிவிவகார அமைச்சர்


மங்கள சமரவீர – நிதி மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர்


மஹிந்த சமரசிங்க – துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சர்


W.D.J. செனவிரத்ன – தொழில், தொழிற்சங்க உறவுகள் மற்றும் சபரகமுவ
அபிவிருத்தி அமைச்சர்


S.B. திசாநாயக்க – சமூக அதிகாரசபை, நலன்புரி மற்றும்கண்டி பண்டைய அமைச்சர்


மஹிந்த அமரவீர – கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அமைச்சர் மகாவலி அபிவிருத்தி


திலக் ஜனக மபானன் – அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளர்


சண்டிமா வீரக்கொடி – திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற்பயிற்சித் துறை அமைச்சர்


அர்ஜுன ரணதுங்க – பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சர்


அமைச்சர்களின் பதவிகளில் மாற்றம்கயந்த கருணாதிலே – காணி மற்றும் பாராளுமன்ற சீர்திருத்த அமைச்சர்


 புதிய அமைச்சரவை