அனகொண்டாவை நெருங்கியதால் ஏற்பட்ட விபரீதம் – காணொளி தொகுப்பு

அனகொண்டாவை  நெருங்கியதால் ஏற்பட்ட விபரீதம் – காணொளி தொகுப்பு